verhuur van machines - algemene voorwaarden

1, Duur van de huur

a) De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt.

b) De huur eindigt wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de

overeengekomen datum of op alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de winkel,

op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de

verhuurder van een schriftelijke ontlasting.

c) Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige

aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. De verhuurder

heeft vanaf dat ogenblik het recht, hetzij het gehuurde te laten terughalen, zonder een

beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt, hetzij de huur verder aan

te rekenen. Alle kosten zoals transport, werkuren enz. zijn volledig ten laste van de huurder.

Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een

schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over

één dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op

te vorderen.

d) De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het

gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven

omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip zonder voorafgaande

verwittiging t.o.v. de huurder het gehuurde goed terug te halen indien hij twijfels heeft

betreffende de na te komen verplichtingen van de huurder. De huurder zal hiervoor nooit

enige schadevergoeding kunnen eisen.

2. Risico

a) De huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en

terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.

De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen transport van het

gehuurde materieel en kan de verhuurder nooit verantwoordelijk stellen voor desgevallend

ongepast vervoer en daaruit voortvloeiende schade.

De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen 24 uur op de

hoogte te brengen van volgende feiten: diefstal van het gehuurde voorwerp, beschadiging

door derden, rechterlijk beslag, of beslaglegging door schuldeisers, faling,...

b) De verhuurder levert goederen af in perfecte staat van onderhoud.

Bij de in ontvangstname dient de huurder dit desgewenst te controleren. De in

ontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding.

c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als hij

het heeft ontvangen. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder

verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet

van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname

door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot

schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over de mogelijkheid om aan de huurder

zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Hij doet dit per

aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen een tijdspanne van 3

kalenderdagen, de schade van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien

de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding

beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging

over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te

rekenen.

d) De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die

het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden of zichzelf zou

veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou

worden op de grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

De huurder dient hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten ter volledige vrijwaring van

welke schade ook voortvloeiend uit de gehuurde goederen. De huurder draagt hierbij

onverdeeld de volledige verantwoordelijkheid.

e) Ingeval de huurder bij het beëindigen van de huurperiode het gehuurde niet kan

terugbezorgen aan de verhuurder wegens verlies, diefstal of totale vernieling, is hij aan de

verhuurder de nieuwwaarde verschuldigd, rekening houdend met een jaarlijkse

waardevermin- dering van 5% berekend op de nieuwwaarde geldig op de dag van

verdwijning of vernieling

 

3. Huurprijs en betalingsvoorwaarden

a) De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen en sluitingsdagen.

Voor een tijdspanne van één dag mag de huurder het gehuurde voorwerp gedurende een

tijdspanne van 24 uur behouden, op voorwaarde dat de daaropvolgende dag een werkdag

is; is dit niet het geval, dan eindigt de huur op dezelfde dag, één uur voor sluitingstijd.

b) De huurder dient een som vooruit te betalen als waarborg. Als dag van eisbaarheid geldt

de dag waarop de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode

waarvoor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw

voorschot betaald, gelijk aan de huursom voor de duur van de verlenging. Op dezelfde wijze

dient bij iedere verlenging gehandeld te worden. De datum van eisbaarheid is de dag

waarop de verlenging ingaat.

Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet

zal kunnen nakomen (faling, geprotesteerde wissel, ongedekte cheque, vertraging van

betalingen, enz.) dan heeft de verhuurder het recht, op kosten van de huurder, het of de

gehuurde voorwerpen terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug

over te beschikken.

c) Bij niet-betaling op de dag van eisbaarheid zal de huurprijs automatisch verhoogd

worden met een conventionele en onherleidbare schadevergoeding van 12%, met een

minimum van 25€ per gehuurd goed. Dit naast eventuele gerechtskosten. Daarenboven zal

vanaf die dag de huurder, van rechtswege en zonder dat daartoe enige aanmaning nodig is,

een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn.

d) Enkel klachten per aangetekende brief en binnen de acht dagen na factuurdatum

toegestuurd, kunnen in aanmerking genomen worden.

f) De huurder zal nooit schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder wegens defect

aan de gehuurde goederen, niet beschikbaarheid, laattijdige levering of andere niet

genoemde.

4. Borgsom

De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet

betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit beschouwd worden als een

voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is

dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op

intresten.

5. Richtlijnen voor het gebruik

Onder herinnering van hetgeen onder 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming

als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij

dient na te leven met inachtneming van aard en type van het gehuurde toestel:

- de huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te

beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de

gebruiksvoorschriften plaats vindt;

- hij dient het periodiek onderhoud van het materieel te doen volgens de

onderhoudsvoorschriften die hij uitdrukkelijk erkent ontvangen te hebben bij de

onderschrijving van deze overeenkomst. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten en kan

eventueel op aanvraag door de verhuurder, voor rekening van de huurder, uitgevoerd

worden;

- hij dient het materieel in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver

gehouden luchtfilter, stofvrije en droge bewaring, enz.;

- hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste

spanning;

- hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien

van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur,

het vermijden van hinder e.d. of het gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen,

vergunningen, verplicht controle- of beveiligingsmaatregelen, enz.;

- hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van dien aard;

- de huurder is verplicht alle wettelijk of reglementaire opgelegde controlemaatregelen te

laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin

 

6. Allerlei bepalingen

a) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het

gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te

overhandigen. Het gebruiksadres vermeld op het verhuurcontract zal aanzien worden als het

bestemmingsadres en zal niet worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van de

verhuurder.

b) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing

van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden,tenzij schriftelijk vermeld op het

verhuurcontract.

c) Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk

worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder.

De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door

anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder.

De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke

herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om

herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken.

De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking

in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de

huurovereenkomst.

De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient

iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die

door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van

derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

d) Reiniging: Alle gereedschappen en machines moeten gereinigd teruggebracht worden.

Zoniet zijn wij verplicht om de reinigingskosten door te rekenen aan de klant.

Bij het terugbezorgen van stofzuigers steeds controleren of de binnenzijde stofvrij is. Indien

niet: stofzak verwijderen, alles grondig ontstoffen en de filter ontmantelen en met een

compressor uitblazen. Voor het reinigen van stofzuigers rekenen wij 20€ reinigingskosten

aan.

7. Ontbinding van de huur

a) Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-in ontvangstname ervan,

ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd, of

de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele

schadeloosstelling.

b) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een ernstige tekortkoming

van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van

de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz. is de huurder tenminste

verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare

schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de

opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de

huur van 2 weken.

8. Bevoegdheid

Beide partijen aanvaarden dat hun respectievelijke verbintenissen dienen te worden

uitgevoerd in de zetel van de verhuurder