algemene verkoopsvoorwaarden

Art 1: Algemeen

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoopovereenkomst die tot stand komt bij bestellingen door natuurlijke personen of rechtpersonen, hierna de 'Koper' genoemd, via de website www.tintelijn.be/webwinkel, hierna 'Webwinkel' genoemd, beheerd door Tintelijn CV, Adolf Baeyensstraat 216, 9040 St Amandsberg, BE 0437 341 128, hierna 'Verkoper' genoemd.

Al onze verkopen gebeuren uitsluitend tegen de hierna bepaalde algemene voorwaarden. Iedere afwijking hiervan of aanvulling dient schriftelijk door beide partijen te worden bevestigd.

Art 2: Woonplaats

De verkoopvoorwaarden zijn enkel geldig voor in België woonachtige kopers, met leveringsadres in België.

Art 3: Prijsoffertes
Prijsoffertes zijn steeds gebaseerd op de waarden van de lonen en materialen die gelden op het tijdstip van de overeenkomst. Indien wijzigingen optreden, behouden wij ons het recht de prijzen evenredig aan te passen. Elke offerte is bovendien ondeelbaar en vervangt elke voorgaande.

Art 4: Bestellingen

De Koper en Verkoper verbinden er zich toe om de elektronische bestellingen (per email) als rechtsgeldige overeenkomst te zien. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod of de aanvaarding daarvan.

Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijk van de hand voor vergissingen die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige en/of telefonisch doorgegeven onderrichtingen.

Art 5: Afbeeldingen en technische info

Informatie, afbeeldingen en omschrijvingen op de website, alsook mededelingen en opgaven zowel telefonisch als elektronisch met betrekking tot de aanbiedingen en de kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk doorgegeven maar kunnen in hoofde van de Koper geen rechten scheppen indien de informatie onder al haar bovenvermelde vormen afwijkt van het besteld product.

 

Art 6: Leveringen Alle leveringstermijnen zijn slechts benaderend - ook met eventuele schriftelijke overeenkomst met bepaalde datum – en worden gerespecteerd in de mate van het mogelijke. Elke ingebrekestelling zal ten laste blijven van wie het hoort. Elke aansprakelijkheid wegens niet levering, veroorzaakt door overmacht, gebrek aan vervoermiddelen, staking, ongeval of ander incident, wordt afgewezen. Deze kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of intresten, of tot het intrekken van de bestelling.

Art 7: Risico’ s leveringen Bestelde goederen reizen steeds op risico van de Koper (zelfs indien franco levering) of ze nu met transporteur of door de firma zelf worden verzonden.

Art 8: Afhaling goederen Tintelijn is niet aansprakelijk voor het transport van afgehaalde goederen door de klant vervoerd. Goederen dienen zo geplaatst te worden in het voertuig, dat ze niet kunnen omvallen of verschuiven. Elke aansprakelijkheid wegens transport-ongelukken wordt afgewezen en zijn ten laste van de klant.

Art 9: Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW en eventuele taksen, maar exclusief verzendkosten.

De Koper is de prijs verschuldigd die de Verkoper in haar bevestiging conform artikel 4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Verzendkosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld.

Art 10: Prijsverhogingen

Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de Webwinkel, zijn het aanbod en de prijzen geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. De Verkoper behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijzen te wijzigen en houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding op de Website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.

Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt deze voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding van de bestelling. De Verkoper garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestellingen niet zullen aangerekend worden.

 

Art 11: Promoties

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Art 12: Betalingen

Bestellingen via onze Webwinkel kunnen betaald worden met Creditkaart (Visa/Mastercard), Bancontact/Mister Cash, Maestro of via overschrijving.

De Verkoper kan betalingsmogelijkheden via de Webwinkel ten allen tijde uitbreiden of beperken.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden uw transacties ondersteund door Ingenico. De e-commerceoplossing van de Payment Service Provider zorgt ervoor dat uw financiële gegevens in alle veiligheid worden verwerkt. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever. Voor betalingen via kredietkaarten brengt de Verkoper geen extra kosten in rekening.

Onze facturen zijn in alle omstandigheden, door afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek, pas eigendom van de koper na volledige betaling. De facturen zijn contant betaalbaar en zonder korting op de hoofdzetel, behalve indien overeengekomen en met de op de factuur genoteerde afwijkingen.

Art 13: Laattijdige betalingen

Bedragen die niet betaald zijn op de vervaldag leveren een rent op van 1,5% per maand, zonder voorafgaandelijke aanmaning noch schriftelijke bevestiging. Bedragen die niet zijn betaald op de vervaldag worden van rechtswege met 15% verhoogd, met een minimum van 25€, onverminderd alle kosten en zonder dat ingebrekestelling vereist is. (art 1147 en 1152 burgerlijk wetboek) Bij wanbetalingen behouden wij ons tevens het recht om verdere leveringen stop te zetten.

Art 14: Klachten

Elke klacht omtrent geleverde goederen moet schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen volgend op de factuurdatum. Indien onze aansprakelijkheid in het gedrang komt, beperkt onze tussenkomst zich tot de eenvoudige vervanging van de door ons erkende gebrekkige materialen, met uitsluiting van alle schadevergoeding. Het factuurbedrag, alsook de betalingsmodaliteiten, blijven in ieder geval ongewijzigd in geval van klacht.

Art 15: Geschillen

Elke betwisting zal uitsluitend op basis van het Belgisch recht door de vrederechter van het Eerste Kanton te Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent of de Rechtbank van Koophandel te Gent worden beslecht, ook in het geval van procedure kort geding.